نگاه آخر

ظه

در امتداد نگاه تو
لحهای انتظار شکسته می شود
و بغض تنهایی من
مغلوب وجود تو می شود


و روزها میگذرند ٬ بی آنکه از تو بپرسند در چه حالی...
و آدمها میروند ٬ بی آنکه به یاد آورند تو چه خواسته ای...
و دنیا می چرخد ٬ بی آنکه بپرسد می خواهی با من بیایی...
پس تو هم: بگذر٬ از همه کسانی که تو را گذاشتند و رفتند!
برو ٬ به سمت موفقیتی که برای خودت رقم می زنی!
و سرشار از شادمانی برترین بودن در شکر این موهبت با زمین بچرخ!
و فراموش نکن! تو به تنهایی از پلها نگذشتی... دست دیگری در کار بود که ماندی...

/ 1 نظر / 11 بازدید
Dorris

و روزها میگذرند ٬ بی آنکه از تو بپرسند در چه حالی... و آدمها میروند ٬ بی آنکه به یاد آورند تو چه خواسته ای... و دنیا می چرخد ٬ بی آنکه بپرسد می خواهی با من بیایی... پس تو هم: بگذر٬ از همه کسانی که تو را گذاشتند و رفتند! برو ٬ به سمت موفقیتی که برای خودت رقم می زنی! و سرشار از شادمانی برترین بودن در شکر این موهبت با زمین بچرخ! و فراموش نکن! تو به تنهایی از پلها نگذشتی... دست دیگری در کار بود که ماندی...