یـــــــار مـن نـازک بـدن خوابـیـــده زیــر نستــرن

 

تـرسم که بوی نستـرن خواب است و بیــدارش کند

 

 

 

ای شــپره پر پر مـزن انـدر حرم یــار من تـرسم

 

صـدای شــهپرت خــواب اسـت و بیـــدارش کنـد

 

 

پــــیراهنی از بــرگ گـل از بـهر یــارم  دوخــتـم

 

از بـس لطیف است این بدن ترسـم  که ازارش کند

 

 

 

 

/ 3 نظر / 18 بازدید
نگین

میدونستی چند وقته این همه کلمه لطیف یکجا ندیده بودم[لبخند][گل]

ریحانه هوتوتو

[گل]